Od 2014 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, każdy prowadzący biuro rachunkowe zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek jego ubezpieczenia. Dotyczy to każdej działalności gospodarczej, krajowe tournee tygrysa która polega na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego ściśle związane jest z charakterem przedsiębiorstwa.

Działalność rachunkowa polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, na podstawie wszelkich dostępnych dowodów księgowych, w sposób uporządkowany, ale przede wszystkim chronologiczny. Dotyczy ona również ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie na drodze inwentaryzacji. Następnie może dojść do ich wyceny, co prowadzi na samym końcu do podsumowania wyniku finansowego. Do zadań biura może także należeć przechowywanie dowodów księgowych, sporządzenie sprawozdań finansowych. Wszystkie zadania biura mają swoją podstawę w Ustawie o rachunkowości.

Powody wprowadzenia ubezpieczenia

Do roku 2014 ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmowało obsługi kadrowo-płacowej, a także odliczania składek na ubezpieczenia społeczne, choć jest to część dobrowolna, Istotną kwestią w przypadku prowadzenia tego typu działalności jest fakt, że szkody, jakimi dotknięci są klienci biur rachunkowych, mają związek bezpośrednio z jego czynnościami. A te wpływają na relacje między urzędem skarbowym, a podatnikiem, a także pomiędzy zobowiązanym do odprowadzenia składek, a ZUS-em. W związku z powyższym, biuro rachunkowe musi ponosić odpowiedzialność cywilną za powstałe szkody min. za zaległość podatkową, spowodowaną błędnym sporządzeniem deklaracji, błędy w prowadzeniu ksiąg, które przyczyniły się do obliczenia podatku według niewłaściwych danych.

Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie biura rachunkowego jest obligatoryjne, czy fakultatywne, każdy przedsiębiorca musi wybrać jeden z pakietów. Usługodawca, wprowadzając obowiązkowe ubezpieczenie, chciał przede wszystkim chronić najsłabsze jednostki.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com